Kişisel verilerin korunması politikalarımızı oluştururken sizlerin kişisel verileriniz ile ilgili hassasiyetlerinizi ve beklentilerinizi, Anayasa’mızın, “herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir” hükmünü ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerini temel belirleyici esaslar olarak değerlendirmekteyiz. Kişisel verilerinizin sizlerden alınmasından işlenmesine, saklanmasından gizliliğine, kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizin alınmasından sonuçlanmasına kadar tüm aşamalarda kişisel verilerinizin korunması kapsamında idari ve teknik tüm düzenleme ve yürütümler tarafımızca özel bir disiplinle yürütülmektedir.

Uluslararası faaliyet misyonumuz ve vizyonumuz gereği kişisel verilere daha geniş kapsamlı yaklaşmaktayız. Bu kapsamda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR- General Data Protection Regulation) ile belirlenen hukuksal düzenlemeler ile uygulamaları da kişisel verileri koruma politikalarımızın önemli bir unsuru olarak değerlendirmekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili tüm ayrıntılı dokümanlarımıza ve uygulamalarımıza menüden ulaşabilirsiniz.